Õppeleping 2019/20

MTÜ Tallinna Tantsukool, kaubamärgiga Stassi tantsustuudio ehk StassiTants (edaspidi nimetatud Kool) ühelt poolt ja Õpilane, keda esindab Õpilase esindaja (õppeteenuse eest tasuja) teiselt poolt (edaspidi nimetatud Pooled) on käesoleva õppelepingu (edaspidi nimetatud Leping) poolteks ning lepivad kokku alljärgnevas:

1. Käesolev õppeleping jõustub hetkest, mil Õpilase esindaja täidab huvikoolide e-kooli keskonnas www.vemi.ee Kooliga liitumiseks vajalikud väljad Õpilase ja enda isikuandmetega.
2. Kool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba õppekoodiga 81464 ja 81465.
3. Riigipoolne tulumaksusoodustus läheb isikule või isikutele, kes on sooritanud maksed.

4. TUNDIDE TOIMUMINE
4.1 Õpe kestab ajavahemikul september 2019. a kuni mai 2020. a, kokku 9 kuud (edaspidi nimetatud Õppeperiood).
4.2 Olenevalt rühma graafikust on maksimaalselt tunde kuus: septembris 7; oktoobris 9; novembris 9; detsembris 4; jaanuaris 8; veebruaris 8; märtsis 9; aprillis 9; mais stuudiol 8, kuid keskmiselt on tunde kuus 7.
4. Koolivaheajad ja riiklikud pühad on sisse arvestatud.
4.3 Võimalikud tantsuvaheajad: 21.10-27.10 sügisvaheaeg; 16.12-5.01 jõuluvaheaeg; 24.02-1.03 talvevaheaeg; 20.04-26.04 kevadvaheaeg; lisaks 23-24.02 Vabariigi aastapäev; R. 10.4 Suur Reede, K. 1.05 Kevadpüha. Kohatasu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ei tasaarveldata.
4.4 Kool asendab õpetaja tõttu ärajäänud tunni esimesel võimalusel vastavalt kokkuleppele Õppe läbiviimise koha juhtkonnaga.
4.5 Kool ei vastuta tantsutunni ärajäämise eest, mis on tingitud Koolist sõltumatutel põhjustel tekkinud takistusest. Selliseks takistuseks on näiteks õppe läbiviimise koha sulgemine tantsutunni ajaks.
4.6 Tantsutundidele lisanduvad vastavalt soovile ja eelnevale kokkuleppele esinemised, lisatunnid, laagrid ja üritused.
4.7 Õpilane ja Õpilase esindaja on kohustatud järgima Kooli sisekorrajuhendit, mis asub Kooli veebilehtedel www.stassi.ee. Lisaks on kasutusel facebook/StassiTants, Instagram StassiTants.

5. TASUMINE
5.1 Õppetasu koosneb kohatasust ja tunnitasust. Kohatasu tasutakse ettemaksuna. Eelkooliealistel on kohatasu 17 eurot kuus; kooli 1.-5. klassi õpilastel 20 eurot kuus;  6.-12. klassi õpilastel 26 eurot kuus. Kohatasule lisandub tunnitasu – arvestatakse õppetööle järgneval kuul – eelkooliealistel 2,5 eurot ning koolilastel 3 eurot  iga kohalkäidud tunni eest. Eelkooliealised tegutsvad  pool kuud detsembris ja mais. Koolilapsed tegutsevad  pool kuud detsembris. Seega kohatasu nendel kuudel on arvutuslik pool igakuisest kohatasust.
5.2 Ühest perest mitmele Koolis osalevale lapsele on nii kohatasu kui ka tunnitasu soodustus 15%. Soodustus rakendub Õpilase esindaja avaldusel.
5.3 Kohatasu tasutakse igakuiselt algava kuu eest ette ja see ei kuulu tasaarveldamisisele.
5.4 Õppetasu tasumata jätmise puhul on Koolil õigus Õpilase õpingud peatada võlgnevuse likvideerimiseni.
5.5 Arved ja Kooli info väljastatakse e-posti aadressile, mille on Õpilase esindaja sisestanud Kooliga liitumisel.
5.6 Arve möödunud õppekuu tunnitasude ning algava kuu kohatasu eest väljastatakse algava kuu 3-ndal kuupäeval. Arve tasumise makse tähtaeg on 10nes kuupäev.

6. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
6.1 Kõik Lepingu muudatused, täiendused ja parandused vormistatakse e-posti teel.
6.2 Leping lõpeb konkreetse õppeperioodi viimasel kuul viimase tantsutunniga vastavalt eelnevalt kinnitatud ajakavale.
6.3 Lepingu võib lõpetada või uue hooaja algul pikendada poolte kirjalikul kokkuleppel meilitsi või muul käesoleva Lepinguga või seadusega ettenähtud alusel.
6.4 Õpilase esindajal on õigus Leping üles öelda, enne uue õppekuu algust teatades sellest Kooli kontorile e-posti teel.
6.5 Koolil on õigus Leping üles öelda või peatada kui Õpilane või tema esindaja on jätnud õppetasu tasumata.
6.6 Lepingu lõppemise või lõpetamise korral kohustub õpilase esindaja tasuma Lepingu lõpetamise kuu kohatasu ja Kooli poolt õpilasele juba antud tantsutundide eest.